پشت پرچین

پشت پرچین

گاهی حتی یک آدمِ بیسواد ادبی مثل من هم دلش میخواهد بنویسد یک چیزهایی را...
چیزهایی که گاهی در ذهن انگشت های آدم گیر میکند...
شاید فقط همین
شاید هم نه...

کفشدوزک کوچولو

دسته بندی

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۹
اسفند

گاهی
زمان
پشت می کند به قوانین
بر می گردد
می ایستد جلوی اشک های دختری
که بادبادک آرزوهایش را باد برده
می دود هم پای پسری
دیوارهای راست را
و در دست های لطیف یک کودک به خواب می رود

  • کفشدوزک کوچولو
۰۳
اسفند

نشسته و ذهنم را خط خطی می کند
کودکی که از درونم بیرون زد...

  • کفشدوزک کوچولو
۰۲
اسفند

زیر سایه ات نشسته ام
باد می خورم
روی تابی که دنیا را تکان میدهد

  • کفشدوزک کوچولو
۰۱
اسفند
بیرون می کشم
از خواب کهنه
از این حسِ تاریک
روحی را
که هنوز
امید زندگی دارد
و شروع می شوم
در امتداد تو...
  • کفشدوزک کوچولو