پشت پرچین

پشت پرچین

گاهی حتی یک آدمِ بیسواد ادبی مثل من هم دلش میخواهد بنویسد یک چیزهایی را...
چیزهایی که گاهی در ذهن انگشت های آدم گیر میکند...
شاید فقط همین
شاید هم نه...

کفشدوزک کوچولو

دسته بندی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۳
بهمن
باید غنیمت دانست لحظه ها را
باید لحظه ها را دوست داشت
تمام لحظه هایی که برایت خاطرات گوناگون یادگار میگذارند
باید برای لحظه ها خاطره ایی بگذاریم
باید خاطره باشیم در دل لحظه هایمان
باید تا میتوانیم شیرین باشیم به کام لحظه ها
زندگی پر است از لحظه های تصمیم
باید هر لحظه در مکان بهترین تصمیم باشیم
هر تصمیم لحظه های نویی را رقم می زند و گاهی مسیر لحظه ها را عوض میکند
ما نسبت به تمام لحظه هایمان مسئولیم
کاش مادرانه لحظه هایمان را بپرورانیم
باید مادرانه لحظه ها را دوست داشت

(نا گفته های من از زبان خودم / جلد0 / پشت صفحه وسط)
  • کفشدوزک کوچولو