پشت پرچین

پشت پرچین

گاهی حتی یک آدمِ بیسواد ادبی مثل من هم دلش میخواهد بنویسد یک چیزهایی را...
چیزهایی که گاهی در ذهن انگشت های آدم گیر میکند...
شاید فقط همین
شاید هم نه...

کفشدوزک کوچولو

دسته بندی

۶ مطلب با موضوع «عکس نوشته» ثبت شده است

۲۸
مهر

ـآتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت* خـــرقــه زهــد مـرا آب خـرابات ببـرد
   خانه عقل مرا آتش میخـانه بسوخت

   - حافظ

  • کفشدوزک کوچولو
۲۷
مهر

می نوشتم عشق، دستم بوی شبنم می گرفت   می‌نوشتم عشق، دستم بوی شبنم می‌گرفت
   آهِ حــــوّای درون، دامــــان آدم مـــی‌گـــرفــــت

   - غزل تاجبخش


* گر سبک سازی چو شبنم از علایق خویش را
   مــی تــوان در پـیــشـگـاه خاطـر گل راه یافت

   - صائب تبریزی

  • کفشدوزک کوچولو
۱۰
مهر

منو باروون* خسته از یکرنگی ام می خواهم از حالا به بعد
   تــا ابــد پـایـیــز بــاشــم اعـتــدالــم را نــگـیــر

   - مهدی فرجی
  • کفشدوزک کوچولو
۰۶
مهر

دلم را چون اناری کاش یک شب دانه می کردم* سرم را مثل سیبی سرخ صبحی چیده بودم کاش

   دلــم را چـون اناری کاش یک شب دانه می کـردم

    - علیرضا قزوه

  • کفشدوزک کوچولو
۲۱
شهریور
دیده را فایده آن است که دلبر بیند* دیده را فایده آنست که دلبر بیند
  ور نبیند چه بود فـایده بینـایی را؟
  - سعدی
  • کفشدوزک کوچولو
۰۹
شهریور
انگورهای خانه ی بی پدربزرگ
  • کفشدوزک کوچولو