پشت پرچین

پشت پرچین

گاهی حتی یک آدمِ بیسواد ادبی مثل من هم دلش میخواهد بنویسد یک چیزهایی را...
چیزهایی که گاهی در ذهن انگشت های آدم گیر میکند...
شاید فقط همین
شاید هم نه...

کفشدوزک کوچولو

دسته بندی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۱
ارديبهشت
من
پشت خط خوردگیِ یک روزِ تقویم زندانی شد.


خویش را گم کرده ام در سنگلاخ زندگی
هـرچـه میـگـردم نمـیدانم کجـا افتـاده ام
- فصیحی هروی
  • کفشدوزک کوچولو